IOE WAT z kolejnym projektem w programie UE Horyzont 2020

IOE WAT z kolejnym projektem w programie UE Horyzont 2020


Wojskowa Akademia Techniczna jest członkiem dwóch konsorcjów, które zdobyły finansowanie na realizację projektów w ramach międzynarodowego programu Horyzont 2020. Wydział Nowych Technologii i Chemii weźmie udział w projekcie o akronimie EXERTER (Security of Explosives pan-European Specialists Network, Ogólnoeuropejska sieć specjalistów od materiałów wybuchowych) realizowanym w ramach Coordination & Support Actions (CSA), a Instytutu Optoelektroniki w projekcie o akronimie TRESSPASS (robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage, System analizy ryzyka i ostrzegania dla pasażerów i bagażu).

Projekt EXERTER ma na celu zwiększenie skuteczności służb i organizacji zwalczających terroryzm i przestępczość z użyciem materiałów wybuchowych.  Konsorcjum obejmuje zakresem całą Europę i skupia 22 instytucje z 13 państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych. Projekt realizowany będzie przez 5 lat i w każdym roku prace koncentrować się będą na jednym lub dwóch scenariuszach zagrożenia. „Zaangażowanie WAT podczas realizacji projektu EXERTER będzie polegać głównie na wsparciu eksperckim w pięciu spośród dziewięciu pakietów roboczych. W szczególności WAT będzie odpowiedzialny za przygotowanie szerokiego opracowania dotyczącego możliwości wszechstronnego wsparcia działań antyterrorystycznych przez środowiska naukowe” – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Wiedza naukowców zajmujących się tą problematyką będzie wykorzystana w czterech głównych blokach tematycznych: zapobieganie, wykrywanie, łagodzenie, oraz reagowanie na skutki nieuprawnionego użycia materiałów wybuchowych. „Przewidziano także wsparcie merytoryczne dla zakładów produkcji specjalnej w zakresie ujednolicenia i  trwałego znakowania materiałów wybuchowych w UE. Naszym zadaniem będzie również opracowanie metod znakowania substancji ogólnie dostępnych, które mogą zostać wykorzystane do wytwarzania improwizowanych materiałów wybuchowych. Ponadto będziemy szukać sposobów ograniczania zdolności do wybuchu składników będących w wolnym obrocie np. nawozów sztucznych” – dodaje prof. Cudziło.

Projekt  TRESSPASS dotyczy Bezpieczeństwa Granic Zewnętrznych (Border External Security) i  zarządzania ryzykiem związanym z ruchem podróżnych i bagaży. „Utrzymanie obecnego poziomu kontroli staje się coraz bardziej kosztowne, biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę osób i towarów będących w ciągłym ruchu. Celem projektu jest opracowanie i zademonstrowanie koncepcji kontroli granicznej osób i towarów, w której kontrola i jej zakres realizowana będzie na podstawie analizy różnych czynników. Połączenie różnych typów czujników, nowych metod operacyjnych i ulepszonych technik zarządzania danymi może wspierać odpowiednie reakcje organów ścigania i umożliwiać łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji” – wyjaśnia dr inż. Marcin Kowalski z Instytutu Optoelektroniki. Projekt TRESSPASS proponuje analityczne podejście do określania poziomu ryzyka w oparciu o wskaźniki, które można dokładnie zmierzyć za pomocą różnych technologii. Po analizie danych zebranych z czujników, systemów, aplikacji oraz baz danych obliczany będzie wskaźnik ryzyka. Rozbudowane testy pilotażowe proponowanego rozwiązania odbędą się na trzech rodzajach przejść granicznych – lądowym, morskim oraz lotniczym. Zespół kierowany przez prof. dr. hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego z IOE WAT wykorzysta doświadczenia zdobyte podczas realizacji krajowych projektów dotyczących bezpieczeństwa granic oraz wiedzę z zakresu sensorów, w szczególności sensorów obrazowych oraz metod analizy danych.

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Program tworzy spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT