Nagrody Ministra Obrony Narodowej dla naukowców IOE WAT

Nagrody Ministra Obrony Narodowej dla naukowców IOE WAT


Za całokształt dorobku i osiągnięcia naukowe prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki oraz dr hab. inż. Andrzej Bartnik otrzymali nagrody Ministra Obrony Narodowej.

Nagrody Ministra Obrony Narodowej przyznawane są nauczycielom akademickim uczelni wojskowych. Rektorzy uczelni wojskowych złożyli w sumie  14 wniosków o przyznanie nagród, z czego Zespół do Spraw Nagród Ministra Obrony Narodowej dla Nauczycieli Akademickich jednomyślnie wskazał do nagrody dziewięciu nauczycieli akademickich – dwóch w kategoriach nagród za całokształt dorobku, czterech za osiągnięcia naukowe, dwóch za osiągnięcia dydaktyczne oraz jednego za osiągnięcia organizacyjne.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki został nagrodzony kwotą 25 000 zł za całokształt dorobku naukowego. Laureat jest wybitnym specjalistą z zakresu detekcji sygnałów optycznych, metrologii optoelektronicznej, niskoszumowych układów elektronicznych, łączności optycznej oraz sensorów optoelektronicznych. Jego sukcesy są rozpoznawane i doceniane przez krajowe i międzynarodowe środowiska naukowe. Jest autorem lub współautorem 405 prac, w tym 4 monografii, 11 rozdziałów w monografiach krajowych, 94 prac w materiałach konferencji międzynarodowych i 119 konferencji krajowych. Uczestniczył w realizacji projektów badawczych, kierował 16, a w kolejnych 13 był wykonawcą. Recenzował 10 rozpraw habilitacyjnych, 6 postępowań w związku z ubieganiem się o tytuł profesora, 23 rozprawy doktorskie. Prof. Bielecki jest członkiem wielu prestiżowych komitetów i stowarzyszeń naukowych, recenzentem krajowych i międzynarodowych konferencji oraz  artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Dr  hab. inż. Andrzej Bartnik, prof. WAT otrzymał nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł za osiągnięcie naukowe jakim jest cykl 15 artykułów opublikowanych w latach 2008-2016, które zostały ujęte w formę pracy habilitacyjnej pt.: „Generacja i detekcja impulsów promieniowania elektromagnetycznego  o dużej intensywności w zakresie długości fal 1-100 nm, zastosowanie do wytwarzania plazmy fotojonizacyjnej”.  Badania te przyczyniły się do opracowania układów do wytwarzania niskotemperaturowej plazmy fotojonizacyjnej oraz jej diagnostyki. Na dorobek naukowy dr. hab. inż. Bartnika składa się ponad 100 publikacji, które stanowią bardzo duży wkład w badania podstawowe i aplikacyjne z dziedziny elektroniki, zwłaszcza elektroniki laserów generujących impulsy promieniowania EUV i SXR. Dr hab. inż. Bartnik popularyzuje swoje wyniki badań naukowych na licznych konferencjach naukowych.

 

oprac. Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT