Rada Instytutu Optoelektroniki


Rada jest organem kolegialnym Instytutu Optoelektroniki. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do zakresu jej kompetencji i niezastrzeżonych dla Senatu WAT, są wiążące dla dyrektora Instytutu i wszystkich członków społeczności akademickiej Instytutu, za wyjątkiem uchwał zawieszonych przez dyrektora lub komendanta Akademii na mocy Statutu WAT.

Rada posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika. W skład Rady wchodzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie optoelektroniki.

Do kompetencji Rady Instytutu należy między innymi:

  • ustalanie ogólnych kierunków działalności Instytutu oraz planów studiów i programów nauczania,
  • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Instytutu we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością naukowa Instytutu, rozwojem naukowym i dydaktycznym pracowników Instytutu oraz prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,
  • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Instytutu oraz ustalanie zasad podziału środków finansowych do dyspozycji jednostek organizacyjnych Instytutu w ramach przepisów obowiązujących w Akademii,
  • opiniowanie wniosków w sprawach osobowych.

Szczegółowe kompetencje Rady określa "Regulamin Rady Instytutu Optoelektroniki".