Plan posiedzeń Rady Instytutu Optoelektroniki w roku akademickim 2018 - 2019


Data posiedzenia Skrócony porządek dzienny Referujacy

17.10.2018

Godz 9:30

Sala konf. IOE

1. Sprawozdanie z działalności dydaktycznej Instytutu w roku akademickim 2017/2018.

1. Plan działalności dydaktycznej Instytutu w roku akademickim 2018/2019.

2. Ocena potencjału dydaktycznego Instytutu.

3. Informacja o wynikach rekrutacji na studia I-go stopnia.

4. Informacja o wynikach rekrutacji na studia doktoranckie.

5. Sprawy personalne.

6. Wolne wnioski.

Z-ca dyrektora

Dyrektor

 

19.12.2018

Godz 9:30

Sala konf. IOE

1. Informacja o sytuacji finansowej Instytutu.

2. Ocena rozwoju naukowego nauczycieli akademickich.

3. Ocena funkcjonowania administracji Instytutu.

4. Sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich.

5. Sprawy personalne.

6. Wolne wnioski.

Dyrektor

Kierownik admin.

Kierownik studiów

doktoranckich

20.02.2019

Godz 9:30

Sala konf. IOE

1. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu w roku 2018.

2. Zaopiniowanie prac zgłoszonych do konkursu o nagrodę Rektora WAT za 2018 r.

3. Sprawy personalne.

4. Wolne wnioski.

Dyrektor

Z-ca dyrektora

17.04.2019

Godz 9:30

Sala konf. IOE

1. Rozliczenie finansowe Instytutu za rok 2018 oraz plan rzeczowo-finansowy na rok 2019.

2. Informacja o wynikach rekrutacji na studia II-go stopnia.

3. Sprawy personalne.

4. Wolne wnioski.

Kierownik admin.

Z-ca dyrektora

19.06.2019

Godz 9:30

Sala konf. IOE

1. Sprawy personalne.

2. Wolne wnioski.

 Dyrektor