Akredytowane Laboratorium Badawcze


Akredytowane Laboratorium Badawcze (ALB) Instytutu Optoelektroniki WAT od kilkunastu lat wykonuje badania i pomiary związane z wzorcowaniem mierników energii i mocy promieniowania laserowego, wyznaczaniem klas bezpieczeństwa urządzeń laserowych, pomiarami współczynnika transmisji oraz charakterystyk kamer termowizyjnych i przyrządów noktowizyjnych. Laboratorium Badawcze od 1997 r. funkcjonuje zgodnie z systemem zarządzania jakością badań, spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. System zarządzania jest udokumentowany i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 109. Wyniki badań wykonywanych przez Laboratorium uznawane są w międzynarodowym systemie ILAC/MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arangement).

Procedury badawcze ALB Instytutu Optoelektroniki obejmują:

 • PB-01 - Pomiar energii impulsu promieniowania laserowego,
 • PB-02 - Pomiar mocy promieniowania laserowego,
 • PB-03 - Rejestracja rozkładu natężenia napromieniowania w przekroju poprzecznym wiązki laserowej,
 • PB-04 - Pomiar czasu trwania i wyznaczanie współczynnika asymetrii impulsu promieniowania laserowego,
 • PB-05 - Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego, nieliniowości i równoważnej wartości energii/mocy szumów mierników energii/mocy promieniowania laserowego,
 • PB-06 - Wyznaczanie współczynnika absorpcji materiałów optycznych,
 • PB-07 - Wyznaczanie klasy bezpieczeństwa urządzeń emitujących promieniowanie laserowe,
 • PB-09 - Wyznaczenie parametrów urządzeń termowizyjnych: funkcji przenoszenia sygnału, składników szumowych modelu 3D, składników szumowych modelu uproszczonego (szumów typu 1/f, niejednorodność, mocy równoważnej szumom), stosunku sygnału do szumu, funkcji przenoszenia modulacji oraz funkcji przenoszenia kontrastu, funkcji minimalnej rozróżnialnej różnicy temperatur, pola widzenia,
 • PB-10 - Wyznaczenia parametrów kamer TV, LLTV oraz przyrządów noktowizyjnych: stosunku sygnału do szumu, funkcji przenoszenia modulacji oraz funkcji przenoszenia kontrastu, rozdzielczości przestrzennej oraz funkcji minimalnego rozróżnialnego kontrastu, pola widzenia.

Laboratorium współpracuje ponadto z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie metrologii optoelektronicznej. Zespół naukowo-badawczy Laboratorium brał udział w kilku międzynarodowych projektach EUREKA oraz realizował prace badawcze własne i rozwojowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laboratorium prowadzi również współpracę z podmiotami gospodarczymi w zakresie opracowywania i realizacji projektów w obszarze optoelektronicznych systemów pomiarowych i automatyki, w tym:

 • badań materiałowych metodą spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo,
 • elektronicznych czujników do pomiarów wielkości fizycznych,
 • kalibratorów mierników mocy i energii promieniowania laserowego,
 • mikroprocesorowych układów sterowania i przetwarzania danych pomiarowych.

Działalność ALB Instytutu Optoelektroniki obejmuje również szkolenia. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie pracowników, Laboratorium prowadzi szkolenia z zakresu:

 • bezpieczeństwa urządzeń laserowych,
 • metrologii optoelektronicznej,
 • systemów zarządzania jakością badań.

 

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Andrzej ANTONIK

tel. (+48) 261 839 278
andrzej.antonik@wat.edu.pl

http://www.alb.wat.edu.pl/

 

Zastępca Kierownika Laboratorium

dr inż. Mariusz KASTEK

tel. (+48) 261 839 383
mariusz.kastek@wat.edu.pl

Kierownik ds. jakości

dr inż. Wojciech SKRZECZANOWSKI

tel. (+48) 261 837 717
wojciech.skrzeczanowski@wat.edu.pl

 

Kierownik ds. technicznych

mgr inż. Grzegorz KAŁDOŃSKI

tel. (+48) 261 839 638
grzegorz.kaldonski@wat.edu.pl

 

Referent ds. jakości

Mariusz STAŃDO

tel. (+48) 261 839 325
mariusz.stando@wat.edu.pl

 

 

PRACOWNIE LABORATORIUM

Pracownia Urządzeń Laserowych
 

Kierownik Pracowni

płk dr inż. Roman Ostrowski

tel. (+48) 261 839 454
roman.ostrowski@wat.edu.pl
 

 

Pracownia Urządzeń Obserwacyjnych
 

Kierownik Pracowni

dr inż. Mariusz Kastek

tel. (+48) 261 839 383
mariusz.kastek@wat.edu.pl
 

 

Pracownia Spektroskopii
 

Kierownik Pracowni

mgr Jadwiga Mierczyk

tel. (+48) 261 837 806
jadwiga.mierczyk@wat.edu.pl
 

 

Kontakt:

Akredytowane Laboratorium Badawcze
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. (+48) 261 839 325
fax (+48) 261 668 950
www: http://www.alb.wat.edu.pl/
email: alb@wat.edu.pl