Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji


Tematyka obecnie prowadzonych prac badawczych realizowanych w zakładzie związana jest z bezkontaktowym pomiarem temperatury, pomiarami termowizyjnymi oraz techniką podczerwieni stosowaną w urządzeniach opracowywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Większość prac badawczych finansowana jest przez MNiSW w formie zadań statutowych, projektów badawczych, projektów rozwojowych oraz projektów celowych. W ostatnich latach tematyka prac statutowych dotyczyła termograficznych i spektroradiometrycznych badań obiektów oraz opracowania zintegrowanych zespołów czujników optoelektronicznych i wibroakustycznych do zastosowań militarnych.

Aktualnie zakres badań realizowanych w zakładzie ukierunkowany jest na opracowania kamer termowizyjnych z detektorami niechłodzonymi i kamer termowizyjnych z detektorami chłodzonym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Realizowane prace badawcze obejmują:

Militarne zastosowania techniki podczerwieni:

 • zespoły termodetekcyjne dla amunicji inteligentnej,
 • wieloczujnikowe zespoły detekcyjne,
 • czujniki podczerwieni do systemów ochrony,
 • zespoły wykrywania obiektów w podczerwieni,
 • obserwacyjne kamery termowizyjne z detektorami chłodzonymi i niechłodzonymi,
 • kamery termowizyjne indywidualnego systemu wyposażenia żołnierza.

Termowizja i pirometria podczerwieni:

 • badania termowizyjne oraz interpretacja termogramów,
 • projektowanie i wykonanie pirometrów podczerwieni,
 • projektowanie i wykonanie promienników podczerwieni,
 • kalibracja i wzorcowanie pirometrów podczerwieni,
 • pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk kamer termowizyjnych, kamer widzialnych i dalmierzy laserowych.

Badania elementów i zespołów termo detekcyjnych:

 • określanie charakterystyk widmowych detektorów podczerwieni,
 • wyznaczanie charakterystyk widmowych elementów optycznych,
 • wyznaczanie charakterystyk kątowych czujników podczerwieni,
 • badania klimatyczne zespołów detekcyjnych podczerwieni.

Modelowanie i analizy teoretyczne:

 • modelowanie procesów detekcji promieniowania podczerwonego,
 • modelowanie pracy zespołów i urządzeń termodetekcyjnych,
 • wyznaczanie wielowidmowych sygnatur obiektów w zakresie podczerwieni.