Opłaty


Wyciąg z UCHWAŁY NR 36/III/2009 SENATU WAT z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, Decyzji NR 91/2010/R Rektora WAT z dnia 14 maja 2010r. w sprawie:

ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi.

 

1. SPRAWY OGÓLNE

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia realizowane w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej – wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie), podyplomowe, doktoranckie, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
Opłatę w wysokości, o której mowa wnosi również kandydat, były student Akademii, ubiegający się o wznowienie lub dokończenie studiów, a także student (lub były student) innej uczelni ubiegający się o przeniesienie (lub przyjęcie) na studia do Akademii.

Lp.

Taryfikator opłat dodatkowych 

Wysokość opłaty 

1.

 Elektroniczna legitymacja studencka

17 zł

2.

 Indeks

4 zł

3.

 Dyplom ukończenia studiów wyższych z dwoma odpisami

60 zł

4.

 Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

5.

 Odpis indeksu

50 zł

6.

 Odpis lub wyciąg protokołu zaliczenia przedmiotu i karty okresowych osiągnięć

20 zł

7.

 Zaświadczenie dotyczące odbywania studiów

10 zł

8.

 Powtarzanie egzaminu poprawkowego

75 zł

9.

 Powtarzanie poprawkowego zaliczenia przedmiotu

50 zł

10.

 Powtarzanie poprawkowego zaliczenia poszczególnej formy realizacji przedmiotu

50 zł

11.

 Powtarzanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu oraz poszczególnych form jego realizacji na wniosek studenta ("egzamin komisyjny")

200 zł

 

UWAGI

 1. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w tabeli, pobierana jest opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału.
 2. Nie pobiera się opłaty za zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 7, wydawane dla potrzeb WKU oraz spraw związanych z otrzymywaniem świadczeń socjalnych lub pomocy materialnej.
 3. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą pobierana jest opłata w wysokości 19 zł.

  Nie pobiera się opłat za udział w zajęciach, egzaminach lub zaliczeniach przedmiotów wynikających z różnic programowych określanych podczas:
  • wznowienia lub dokończenia studiów przez byłego studenta Akademii
  • przeniesienia studenta (z kierunku na kierunek oraz z innej uczelni),
  • przyjęcia byłego studenta innej uczelni.